ดูหน้า

ABOUT US (เกี่ยวกับบริษัท)

Why Sarolux (ทำไมต้องสะโรรักษ์)

กว่า 30 ปีที่ผ่านมา "สะโรรักษ์" เราเก่งเรื่อง สิว ฝ้า กระ

บริษัท สะโรรักษ์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2534 โดย คุณอารักษ์ ดีไพร ประธานกรรมการ และคณะที่ปรึกษา ดำเนินธุรกิจ ผลิตและจัดจำหน่ายเวชสำอางสมุนไพรไทย ในระบบขายตรงหลายชั้น (Muti Level Marketing - MLM) และระบบศูนย์ความงาม (Sarolux Beauty Center) ภายใต้ชื่อและเครื่องหมายการค้า "สะโรรักษ์"

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสะโรรักษ์ คือ ผลิตผลจากสมุนไพรนานาชนิด ซึ่งผ่านกระบวนการค้นคว้า วิจัย และพัฒนามามากกว่า 30 ปี จากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ ผ่าานการตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ว่าปราศจากสารเคมีต้องห้าม และสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

ผลิตภัณฑ์สุมนไพรสะโรรักษ์ ผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงงาน เอส.บี.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตในเครือสะโรรักษ์ กรุ๊ป ได้รับ มาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ว่ามีมาตราฐานการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตราฐาน และปลอดภัยผู้บริโภค 

 

COMPANY EXECUTIVE (ผู้บริหารบริษัท) 

 

คุณอารักษ์ ดีไพร

(ประธานกรรมการบริษัท)

 

 

คุณกนกวรรณ วีระกุล

(รองประธานกรรมการบริษัท)

 

 

VISION (วิสัยทัศน์)

เป็นผู้นำเวชสำอางอันดับหนึ่งของไทย ก้าวไกลสู่สากล (King of Herb WorldWide)

POLICY (นโยบาย)

1. เป็นผู้นำเวชสำอางอันอับหนึ่งของประเทศไทย

2. องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. คืนกำไรสู่สังคมอย่างสร้างสรรค์

MISSION (พันธกิจ)

1. สร้างพลังเครือข่ายผู้บริโภคและผู้ร่วมธุรกิจ

2. สร้างระบบการจัดการความรู้และสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

3. สร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

4. สร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และองค์กร 

 

Popularity (ค่านิยม)

1. ศรัทธา

2. ซื่อสัตย์

3. มุ่งมั่น

4. โปร่งใส

5. จริงใจ

6. คุณธรรม

 

GOAL (เป้าหมาย)

1. สมาชิกและผู้รับบริการมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ และได้รับบริการที่ดีมีความสุข

2. ผู้ร่วมธุรกิจมีความเข้มแข็งที่พึ่งตนเองได้

3. ศูนย์ความงามที่มีมาตราฐานตามกฏเกณฑ์ที่กำหนด

4. อัตราการเติบโตของธุรกิจต่อเนื่องยั่งยืน

Awards (รางวัลเกียรติยศ)

บริษัท สะโรรักษ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ และรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมจากสถาบันชั้นนำมากมาย อาทิ

1. รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น ปี 2537 ประเภทเครื่องสำอางสมุนไพร จาก นิตยสารผู้นำการตลาด

2. รางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นเพื่อคนไทย ประจำปี 2540-2541 จาก ชมรมผู้บริโภคไทย

3. รางวัลเกียรติยศ ช.พ.ท ประจำปี 2537 จาก ชมรมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคแห่งประเทศไทย

4.เกียรติยศศักดิ์ศรีคนขายตรง รางวัลขายตรงไทย ใจเป็นธรรมจากนิตยสาร ไดเร็กนิวส์

5. ตราสัญลักษณ์สินค้าไทย (Thailand's Brand) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิิชย์

6. ได้รับการรับรอง การขึ้นทะเบียน จาก สคบ. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

7. ได้รับรางวัลมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ ปี 2564 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

                                

 SBP Manufacturing (เอส.บี.พี แมนูแฟคเจอร์ริ่ง)

จากความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจการผลิตเวชสำอางจากสารสกัดธรรมชาติ และเครื่องสำอางสมุนไพรที่ปลอดภัย มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อตอบสนองความเจริญเติบโตด้านความงาม บริษัท เอส บี พี เมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด จึงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2540 ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล บริษัทฯ จึงเดินหน้าทุ่มเทให้กับการวิจัยผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกระบวนการผลิตที่ทันสมัย และควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ด้วยจรรยาบรรณ และความใส่ใจ เพื่อเป็นผู้นำในการผลิตเครื่องสำอางจากสารสกัดธรรมชาติ และสมุนไพรอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงโดยคำนึงถึงความพอใจของลูกค้า ตลอดจนความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ...

  

 

มาตรฐาน (GMP)

มาตรฐาน GMP จากสำนักงานคณะกรรมการการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข Good Manufacturing Practice คือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง การใช้อันจะเป็นการคุ้มครองสุขอนามัย และผลประโยชน์ของผู้บริโภค และได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภคเป็นการตอบแทน จึงทำให้บริษัท เอส บี พี เมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรที่ได้รับมาตรฐาน GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร หลากหลายชนิดตามความต้องการของลูกค้าอย่างมีมาตรฐานเพื่อส่งเสริมธุรกิจความงามของลูกค้าอย่างมืออาชีพ และยังได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพจากสถาบันชั้นนำต่างๆ มากมาย

                     

             

องค์ประกอบการผลิตที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ

(High-quality Manufacturing Compositions)

 บุคลากร (Human Resources)

 สถานที่ผลิต (Mamufacturing Sites)

 การสุขาภิบาล (Hygienic Conditions)

 อุปกรณ์และเครื่องมือ (Manufacturing Devices)

 วัตถุดิบและวัสดุบรรจุ (Raw Materials and Packages)

 การดำเนินการผลิต (Manufacturing Process)

 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

 

Research & Development 

ปัจจุบันบริษัท เอส บี พี แมนูแฟคเจอรริ่ง จำกัด ได้รับนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรดูแลเส้นผม และผิวพรรณที่มีคุณภาพสูง กว่า 100 รายการ ด้วยความต้องการทีจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการที่ต้องการของผู้จำหน่ายให้ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภค เพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ ผู้จำหน่ายในตลาดเครื่องสมุนไพรในปัจจุบัน

 ฝ่ายบรรจุ        ฝ่ายผลิต        ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

                                                 

ภูมิปัญญาของไทย สมุนไพรของแผ่นดิน

 


14 พฤษภาคม 2567

ผู้ชม 8591 ครั้ง